دی اریتور

خانه / محصولات / دی اریتور

دی اریتور

   دستگاه هوازدا برای حذف گازهای خورنده بخصوص اکسیژن و دی اکسید کربن   از آب تغذیه دیگـهای بـخار استفاده می شود . جداسازس اکسیژن و دی  اکسید  کربن آزاد ، از بروز خوردگی در لــوله ها ، پمپ ها ،بدنه دیگ های بخار و خطوط  برگشت بخار مایع شده پیشگیری می کند . هوازدا ممکن است در خــلاء شرایط   اتمسفریک و یا تحت فشار کار کند . به طور معمول بخار و آب بصورت غـیـر هم  جهت وارد برج هوازدا می شوند . قسمت اعظم بخار در اثر تبادل حرارت بــا آب    مایع می شوند . آب گرم می گردد و با کاهش حلالیت گازها در آب ،گــــاز های  خورنده به فاز بخار منتقل شده و به همراه حــدود ۲% بخــار ورودی ، از بـالای  برج هوازدا خارج می شود . پایین بودن فشار جـــــزئی گازها در فاز بخار عامل    دیگری برای انتقال گازها از مایع به بخار به شمـــار می آیـــد .انشعابی از بخار  وارد لوله منفذداری در قسمت تحتانی منبع ذخیره می گــردد . بخـــار دمیده   شده در آب ، گازهای محلول و دی اکسید کربن حاصل از تجــزیه حــــرارتی  بی کربنات ها را به بیرون می راند .

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

خوانا نیست؟ متن را عوض کنید captcha txt

برای جستجو شروع به تایپ کنید


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vestuylance/public_html/wp-content/themes/vestuy/footer.php on line 223